uvod

Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

V zmysle platnej legislatívy notár spisuje vo forme notárskej zápisnice okrem iného i zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, teda zmluvy kúpne, darovacie, zámenné, zaopatrovacie.

Na základe legislatívnych zmien, ktoré sa udiali v roku 2009 sme zaznamenali v oblasti zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spísaných vo forme notárskej zápisnice výrazný posun smerom k ochrane práv a oprávnených záujmov zmluvných strán, klientov.

Základným účelom bolo zabezpečiť klientom jednoduchý, bezpečný rýchly a komfortný prevod nehnuteľnosti, na jednom mieste prostredníctvom odborníka, notára. Takýto postup zabezpečí zmluvným stranám vysoký stupeň ochrany a právnej istoty.

Ak sa zmluvné strany rozhodnú pre spísanie zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti prostredníctvom notára, zmluvným stranám to zaručuje:

  • právnu istotu
  • istenie kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy takým spôsobom, že kúpna cena bude predávajúcemu vyplatená až po tom, ako bude nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na nového vlastníka, teda na kupujúceho
  • notár zodpovedá za správnosť zmluvy, a v prípade ak spôsobí svojim pochybením škodu, objektívne za ňu zodpovedá je povinný škodu nahradiť, pričom pre tento prípad je poistený
  • notár má možnosť v súlade s platnou legislatívou nielen vyhotoviť zmluvu, ale aj doručiť návrh na vklad správe katastra a zastupovať účastníka v katastrálnom konaní, teda ide o komplexnú službu klientovi
  • ak ide o zmluvu spísanú vo forme notárske zápisnice správa katastra je povinná rozhodnúť o povolení vkladu vlastníckeho práva do 20 dní /namiesto 30 dní ak ide o inú formu/ a to v rámci nezvýšeného poplatku 66,- eur.
book image