uvod


Elektronické podanie na katasterVykonávame i elektornické podania na správu katastra opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.


Správny poplatok za vykonanie vkladu príslušnou správou katastra sa pri elektornickom podaní znižuje zo sumy 66,-euro na sumu 33,- euro. Odpadajú Vám i náklady a obštrukcie spojené so zháňaním kolkov.