uvod

 • Vyhotovenie geometrických plánov
       - Geometrický plán na oddelenie pozemkov
       - Geometrický plán na kúpu pozemkov
       - Geometrický plán na zameranie stavby ,alebo rozostavanej stavby
       - Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie parciel
       - Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“.
       - Geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu
       - Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
 • Vytýčenie hraníc pozemkov
 • Vytýčenie stavieb
 • Vyhotovenie účelových máp veľkých mierok
 • Zameranie a kartografické spracovanie polohopisu a výškopisu, daného územia pre projektovú dokumentáciu
 • Zameranie podzemných a nadzemných vedení
 • Spracovanie výsledkov merania v 3D
 • Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
 • Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti pozemkových úprav